- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Сестринствотои сестрински грижи

Клинична образна диагностика

Клинична образна диагностика

Втори актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки
Специални грижи за жени с гинекологични заболявания
Специални грижи за жени с гинекологични заболявания
кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Грижа за болния и сестринска техника Грижа за болния и сестринска техника
Сестрински грижи при соматични заболявания
Сестрински грижи при соматични заболявания
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания
Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “здравни грижи”
Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “здравни грижи”
Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи
Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи
Продължителни грижи и палиативна медицина - практически занятия по обща медицина
Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина
Справочник за здравни грижи - технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Справочник за здравни грижи - технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“
Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи
Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи
Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина - том II
Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина - том II
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина