Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Сестринствотои сестрински грижи

кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение Кратко ръководство по анестезиология и интензивно лечение    
Сестрински грижи при соматични заболявания

 

 

Сестрински грижи при соматични заболявания

Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания

 

 

Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания

Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “здравни грижи”
 
Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “здравни грижи”
Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи
 
 
Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи
Продължителни грижи и палиативна медицина - практически занятия по обща медицина

 

 

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина

Справочник за здравни грижи - технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти

 

Справочник за здравни грижи - технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина

 

 

Неврология - учебник за студенти по медицина

Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“

 

Сестрински грижи при болни с инфекциозни болести : Учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“

Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи

 

Сестринството в българия: възникване, развитие, състояние и перспективи

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина - том II

 

Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина - том II