- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

ИЗДАТЕЛСТВО МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

Учебник по неврология за студенти по медицински колеж
Учебник по неврология за студенти по медицински колеж
Миастения и миастеноподобни синдроми
Миастения и миастеноподобни синдроми
Съвременна ултразвукова диагностика и лечение
Съвременна ултразвукова диагностика и лечение
Вътрешни болести
Вътрешни болести
Сборник задачи и тестове по Медицинска статистика
Сборник задачи и тестове по Медицинска статистика
Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас
Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия (ретроспективен клинико-статистически анализ)
Ръководство по сърдечна и съдова хирургия
Ръководство по сърдечна и съдова хирургия
Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас
Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас
Практическо ръководство по инфекциозни болести
Практическо ръководство по инфекциозни болести
Клинична образна диагностика
Клинична образна диагностика
Втори актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки
Специални грижи за жени с гинекологични заболявания
Специални грижи за жени с гинекологични заболявания
Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции
Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и токсоалергични реакции
Болести на гръдната аорта
Болести на гръдната аорта
Цитолитична вагиноза
Цитолитична вагиноза
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина